Dan Popa: Cât de “amiabile” sunt recuperările de credite? Ce spun normele interne ale unei bănci despre tehnici de evitare a creşterii neperformanţelor? - Bloguri economice

sâmbătă, 12 iunie 2010

Dan Popa: Cât de “amiabile” sunt recuperările de credite? Ce spun normele interne ale unei bănci despre tehnici de evitare a creşterii neperformanţelor?

Probabil ca multi s-au intrebat cum isi monitorizeaza o banca portofoliul de credite, astfel incat sa previna deteriorarea lui. Sau ce face atunci cand NPL-urile isi urca ponderea in portofoliu? Daca nu v-ati intrebat niciodata, acest post nu este pentru Dumneavoastra. Daca nu ati aflat pana acum, cititi mai jos o selectie din normele interne ale unei institutii locale de credit

“Recuperarea pe cale amiabila a creantelor bancii se poate face si prin alte modalitati cum ar fi: cesiunea de creanta, subrogatia, novatia, delegatia, vanzarea de active aflate in garantia bancii.

Cesiunea de creanta, subrogatia, novatia, delegatia vor fi facute in bilant pentru clientii din portofoliul credite problema. In aceste situatii, responsabilul cu creditele problema va propune in fisa de recomandare modalitatea respectiva de recuperare a creantelor si o va supune aprobarii conform pct. 3.3.1.9.

Modelul de referat privind recuperarea creantelor bilantiere prin cesiune de creanta/subrogatie/delegatie (model care se va adapta in functie de caile de recuperare) este prezentat in anexa nr.4.

3.5.1.1. Cesiunea de creanta, conform pct.1.4.1, presupune transmiterea de catre banca a tuturor creantelor sale asupra debitorilor ajunsi in suferinta si care nu au capacitatea de a rambursa creditele si dobanzile restante, catre o terta persoana.

Contractul de cesiune de creanta (anexa nr.5) va urma regulile vanzarii (titlu oneros).

Contractul de cesiune de creanta este valabil incheiat prin simplul acord de vointa intre parti, executarea sa realizandu-se prin transmiterea titlului constatator al creantei (contract de credit cu toate accesoriile acestuia).

Pentru perfectarea acestui tip de conventie nu este necesar consimtamantul debitorului, fiind necesara notificarea acestuia, in calitate de debitor cedat.

Intrucat aceasta «tranzactie» se incheie inainte de a se fi recurs la scoaterea in afara bilantului a respectivei creante, pretul creantei bancii (cedent) – credit, dobanzi, comisioane, creante atasate etc – va fi platit integral la data semnarii contractului de cesiune de creanta cu agentul economic solicitant (cesionar).

Contractul de credit si anexele sale se vor transmite cesionarului pe baza de proces verbal de predare-primire.

3.5.1.2. Subrogatia, conform pct. 1.4.1, (model contract prezentat in anexa nr.6) presupune acceptarea de catre banca a platii de la o alta persoana (tert solvens), in acest mod transmitand acesteia toate drepturile si actiunile pe care le are impotriva debitorului sau.

Astfel, cel ce face subrogatia este creditorul si numai el trebuie sa consimta la subrogarea tertului, fara a fi necesara se obtina consimtamantul debitorului.

3.5.1.3. Novatia prin schimbare de debitor (model contract prezentat in anexa nr.7 – pentru persoane juridice) are loc atunci cand un tert se angajeaza fata de banca sa plateasca datoria debitorului initial.

In situatia in care prin fisa de recomandare s-a aprobat novatia de debitor ca modalitate de recuperare, se va intocmi documentatia de credit (preluarea creditului de catre noul debitor). Dupa aprobarea documentatiei respective, la nivelul unitatii bancare teritoriale se va incheia contractul de novatie (model anexa nr.7), respectiv contractul de credit in care se vor stipula noile conditii de derulare a creditului aprobate.

3.5.1.4. Delegatia, conform pct. 1.4.1, (model contract prezentat in anexa nr.8) poate prezenta interes practic in situatia in care debitorul (delegant) are o creanta impotriva unei terte persoane (delegat).

Pentru a evita o dubla plata, adica terta persoana sa-i plateasca debitorului, iar acesta la randul sau sa plateasca pe propriul creditor, se poate recurge la aceasta operatiune.

Aceasta va insemna ca debitorul (delegant) convine cu o terta persoana (delegat), ca acesta sa plateasca direct bancii (delegatar).

3.5.1.5. Referatul cu propuneri de recuperare a creantelor bilantiere prin cesiune de creanta/subrogatie/delegatie (model anexa nr.4) se va supune aprobarii Comitetului Director, urmand a fi supuse aprobarii organelor de conducere colectiva din Centrala.

3.5.2. Vanzarea de active aflate in garantia bancii

In situatia in care din activitatea curenta rezulta ca o societate nu are posibilitatea sa genereze fluxuri de lichiditati, care sa permita rambursarea creantelor inregistrate fata de banca, la solicitarea debitorilor/garantilor, banca poate aproba in vederea stingerii pe cale amiabila a obligatiilor inregistrate, valorificarea activelor aflate in garantia bancii, astfel:

3.5.2.1. daca valoarea rezultata din vanzarea activului/activelor acopera integral

creantele bancii, SAU

3.5.2.2. daca creantele ramase, dupa diminuarea expunerii in urma vanzarii unui activ/activelor, sunt acoperite de garantii (dupa actualizarea prealabila a rapoartelor de evaluare a tuturor activelor ramase in garantia bancii), comitetul director al sucursalei judetene va aproba vanzarea activului/activelor in vederea recuperarii creantelor bancii si va urmari ca garantiile ramase sa poata fi usor valorificabile.

3.5.2.3. pentru orice alta situatie, documentatia se va inainta, in vederea analizarii solicitarilor in conformitate cu limitele de autoritate de aprobare a documentatiei de valorificare active.

Sumele rezultate din vanzarea activelor vor fi incasate intr-un cont escrow, in care banca va avea calitatea de agent si beneficiar al sumelor, care vor fi utilizate la rambursarea creantelor garantate.

La nivelul politicii de credite, monitorizarii portofoliului si recuperari creante se realizeaza urmatoarele activitati:

Se urmareste (in baza informatiilor primite de la Departamentul de IT) situatia scadentelor la creditele din portofoliul creditelor bilantiere si se transmit la unitatile bancare teritoriale adrese de notificare referitoare la graficele de rambursare lunare;

Cu termen permanent, pentru clientii care inregistreaza pierderi, plati restante si au serviciul datoriei mai mic de 30 zile, se initiaza actiuni de analiza a modului de utilizare a creditelor si mentinerea/indeplinirea conditiilor avute in vedere la aprobarea/ prelungirea acestora. Concluziile si masurile care se impun vor face obiectul unei informari care va fi inaintata spre analiza conducerii executive a bancii;

(…)

3.2. Monitorizarea creditelor angajate de clienti retail

3.2.1. La nivelul unitatilor teritoriale/sucursalelor judetene, persoanele care au atributii in monitorizarea creditelor angajate de clienti retail (conform pct.1.2.1.2) vor avea in vedere urmatoarele:

3.2.1.1. sa monitorizeze modul in care imprumutatii deruleaza creditele angajate (utilizarea creditului conform destinatiei aprobate) si respecta obligatiile asumate prin contractul de credite;

3.2.1.2. sa monitorizeze creditele curente la nivelul fiecarei unitati teritoriale asigurandu-se ca nu au intervenit evenimente care sa conduca la nerambursarea creditului la termen, cum ar fi: trecerea in somaj a imprumutatului, diminuarea veniturilor prin schimbarea locului de munca, incapacitatea temporara de munca (concediu medical) etc., sau inactivitatea clientului persoana fizica autorizata;

3.2.1.4. sa initieze, incepand cu prima zi de la constatarea unor probleme privind rambursarea la scadenta si pana in ziua trecerii in portofoliul creditelor problema (raportarea pentru finele lunii), o serie de actiuni menite sa conduca la restituirea sumelor scadente, cum ar fi: telefoane de informare la clienti, trimiterea de notificari cu confirmare de primire prin care se comunica valoarea restantei, vizite la domiciliul clientilor.

3.2.1.5. sa urmareasca intocmirea dosarelor de dauna si recuperarea sumelor din dosarele de dauna depuse de banca la societatea de asigurare;

La nivelul sucursalelor judetene, pentru monitorizarea creditelor corporate si retail acordate de unitatile subordonate, personalul desemnat va efectua deplasari la unitatile bancare din subordinea sucursalei judetene pentru urmarirea modului in care produsele bancare tip credit au fost aprobate, respectarii destinatiei creditelor, respectarii limitelor de autoritate de aprobare a creditelor stabilite , concordantei datelor din documentatii, existentei garantiilor, indeplinirii clauzelor din contractele de credit, precum si perspectiva de rambursare la scadenta a creantelor bancii.

3.3. Monitorizarea creditelor problema persoane juridice

3.3.1. La nivelul unitatii teritoriale, responsabilul cu creditele problema:

3.3.1.1. identifica portofoliul creditelor problema, il centralizeaza (conform procedurii ) si il aduce la cunostinta directiei responsabile.

3.3.1.2. initiaza actiuni cum ar fi: telefoane, scrisori recomandate (standard – conform model prezentat in anexa nr.1), cu confirmare de primire, de comunicare a debitului si scadentelor in scopul informarii clientilor si stabilirii unor intalniri cu acestia. In acest sens:

a. identifica atat cauzele cat si solutiile, de comun acord cu clientii, care sa conduca la imbunatatirea calitatii creditelor problema si la recuperarea creantelor bancii;

b. obtine angajamente scrise din partea debitorilor ca aspectele convenite in cadrul discutiilor vor fi respectate la termenele stabilite;

3.3.1.3. intocmeste PLANUL DE MASURI (anexa nr. 2.a), ca urmare a intalnirilor cu clientii. Planul de masuri va fi semnat de catre persoana desemnata si directorul unitatii bancare teritoriale.

3.3.1.4. dupa intocmirea planului de masuri, responsabilul cu creditele problema va transmite clientului in cauza o adresa de comunicare a aspectelor convenite si va urmari in continuare realizarea masurilor stabilite de comun acord cu acesta in/la termenul stabilit.

3.3.1.5. la termenul stabilit conform planului de masuri, responsabilul cu creditele problema de la unitatile bancare teritoriale si/sau economisti din cadrul SURCPB vor efectua o analiza a stadiului de realizare a masurilor propuse.

3.3.1.6. in cazul in care masurile din planul de masuri au fost realizate, se continua monitorizarea, conform pct.3.3.1.2.

In situatii deosebite responsabilul cu creditele problema intocmeste o informare/ pro memorie care se inainteaza DPMR.

3.3.1.7. in situatia in care masurile propuse au fost partial realizate, dar clientul dovedeste ca are conditii reale de indeplinire a acestora, responsabilul cu credite problema si directorul unitatii bancare teritoriale vor putea stabili, de comun acord cu clientul, prelungirea termenelor de realizare a acestor masuri si/sau adaptarea acestor masuri la situatia concreta a clientului.

3.3.1.8. responsabilul cu credite problema intocmeste fisa de recomandare (anexa nr.3) care va cuprinde in principal informatii referitoare la: afacere, conducerea societatii, cauzele care au condus la inregistrarea restantelor, situatia expunerii fata de client, a provizioanelor si garantiilor asiguratorii, a serviciului datoriei, planul de masuri si termenele de realizare a acestor masuri precum si stadiul de realizare a acestora, perspectiva de continuare sau sistare a creditarii.

3.3.1.9. fisa de recomandare se intocmeste in vederea cresterii posibilitatilor de recuperare pe cale amiabila a creantelor bancii, prin aceasta recomandandu-se continuarea colaborarii cu clientul, prin restructurarea intregii creante si/sau prin alte modalitati de recuperare a creantelor bancii potrivit prevederilor pct. 3.5., sau sistarea colaborarii. Prin fisa se poate recomanda scoaterea in afara bilantului si investirea cu formula executorie a contractului(lor) de credit. Fisa de recomandare se va supune avizarii/aprobarii conform limitelor de autoritate stabilite pentru acest tip de operatiune prin Ordin al Presedintelui.

3.4.2. Se vor realiza urmatoarele:

a. se constituie/actualizeaza lunar baza de date si se determina lunar portofoliul credite problema provenite din activitatea de creditare a clientilor retail; se gestioneaza evidenta creditelor problema; se analizeaza si centralizeaza lunar portofoliul creditelor problema pe total banca (conform cu procedura privind raportarea creditelor si scrisorilor de garantie bancara).

b. se contacteaza sucursalele judetene la care se constata cresterea volumului creditelor problema, in vederea identificarii cauzelor care au determinat aceste evolutii si/sau se initiaza deplasari la acestea, in vederea luarii masurilor operative de remediere;

c. se intocmesc si se inainteaza vicepresedintelui coordonator informari periodice asupra evolutiei portofoliului de credite problema raportat la evolutia portofoliului pe total credite retail, cu propuneri de masuri;

d. se initiaza deplasari in teritoriu in vederea luarii masurilor de imbunatatire a calitatii portofoliului de credite problema;

e. in cazul in care se constata nereguli si abateri de la normele de creditare se pot face propuneri de efectuare de controale de fond de catre colegii de la Control Intern.

Citeşte restul postării şi comentează pe blogul lui Dan Popa

  © Blogger template 'Minimalist B' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP